ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2017

ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು 1

  • ¤Ã° w«ÄAV®zÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÀÄrØ£À¯Éèà ¸ÀÄ.7 l£ï/ 7000 Q.UÁæ. ¨sÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

  • ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä gÉ¥ÉàUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ £ÉÆÃqÀ§®èªÀÅ.

  • D£ÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÀzÀ 23 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® w£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà PÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

  • VqÀÄUÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÀÄä ºÁgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀµÀÄÖ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÀÛzÉ.

  • §Æè¨Ál¯ï ¥Éèöʸï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ £ÉÆÃtUÀ¼ÀÄ 7 Q.«ÄÃ.ªÀgÉV£À ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸À§®èªÀÅ.

  • DPïðnPï PÀ®qÀ PÁUÉUÀ¼ÀÄ Cw zÀÆgÀzÀ ªÀ®¸ÉUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹, EªÀÅ ¸ÀÄ.32,000 Q.«ÄÃ. ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀ§®èªÀÅ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: