ಹಣ ಸಹಾಯ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ  ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಈ ತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
 ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 00000067223281571
( ಕನ್ನಡ 99 %, ಇತರೆ 1 % )

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: